Regulamin

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług Klubu Brazylijskiego Jiu Jitsu w Gdyni. Regulamin stosuje się także do wszelkich akcji promocyjnych organizowanych przez BJJ Gdynia. Każda osoba korzystająca z usług BJJ Gdynia zawiera umowę z klubem sportowym “Klub Brazylijskiego Jiu Jitsu w Gdyni” w skrócie “BJJ Gdynia” z siedzibą w Gdyni, ul. Ruchu Oporu 7, 81-473, posługującym się numerem NIP: 5862400757, REGON: 527290174 Treść niniejszego Regulaminu udostępniana jest na stronie internetowej Klubu, a także w siedzibie BJJ Gdynia mieszczącej się przy ul. Chylońskiej 191 , 81-007 w Gdyni.

§1 Słownik
1.Klub – Klub Brazylijskiego Jiu Jitsu w Gdyni mieszczący się przy ul. Ruchu Oporu 7, 81-473 w Gdyni oraz zajęciami prowadzonymi pod adresem: Chylońska 191, 81-007, Gdynia
2.Umowa – zawarta z Podmiotem prowadzącym Klub umowa o korzystanie z usług Klubu, na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu
3.Klient – każda korzystająca z usług Klubu
4.Członek Klubu – osoba, która zawarła z Klubem umowę o korzystanie z usług Klubu na czas określony. Członkostwo potwierdzane jest przez posiadanie Karnetu
5.Karnet – karta klubowa wydawana przez Klub dla Członka Klubu upoważniająca go do brania udziału w zajęciach organizowanych przez Klub
6.Trener – osoba prowadząca kursy z zakresu sportów walki

§2 Zakres usług
1.Klub świadczy usługi prowadzenia kursów z zakresu sportów walki.
2.Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej Umowy.
3.Korzystanie z usług Klubu możliwe jest zarówno na podstawie posiadania przez Członka Klubu opłaconego Karnetu lub poprzez uiszczenie w recepcji Klubu jednorazowej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem (wejście jednorazowe).
4.Klub oświadcza, iż Trenerzy posiadają wiedzę i doświadczenie odpowiednie do prowadzenia kursów z zakresu sportów walki.

§3 Usługi Członkowskie
1. Każdy kto ubiega się o zostanie Członkiem Klubu zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający fotografię celem weryfikacji tożsamości.
2. Każdy Członek Klubu otrzyma Karnet w recepcji klubu.
3. Karnet jest imienny i nie może być udostępniany innym osobom.
4. Członkowie Klubu każdorazowo po przyjściu do Klubu są zobowiązani do okazania dokumentu ze zdjęciem celem weryfikacji ich tożsamości. Klub zastrzega prawo do odmowy wejścia do Klubu Członkowi Klubu nieposiadającej przy sobie żadnego dokumentu ze zdjęciem, pomimo posiadania ważnego Karnetu.
5. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swoich Karnetów za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu. Klub może odmówić Członkowi Klubu wejścia w przypadku, gdy ten nie okaże karnetu.
6. Fakt zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karnetu należy niezwłocznie zgłosić do Klubu na recepcji lub drogą e-mailową na adres: bjjgdynia@gmail.com.
7. Każda ze stron Umowy jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów, przez które strony rozumieją każdy z przypadków, gdy:
– Członek Klubu narusza postanowienia niniejszego Regulaminu i nie zaprzestaje naruszeń pomimo otrzymanego upomnienia ze strony kierownictwa lub personelu Klubu,
– Klub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu i nie zaprzestaje naruszeń pomimo otrzymanego upomnienia ze strony Członka Klubu.

§4 Zasady korzystania z Klubu
1. Klient bierze udział w kursach organizowanych przez Klub oraz korzysta z wyposażenia Klubu wyłącznie pod nadzorem Trenera.
2. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu, każdy Klient jest zobowiązany złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zajęciach. W przypadku zaistnienia przeciwwskazań, Klient ma obowiązek poinformować o tym fakcie Trenera. Oświadczenie należy złożyć w formie dokumentowej.
3. Klient zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez Trenera i pracowników Klubu.
4. Trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Klienta o opuszczenie kursu, jeśli, w opinii trenera, Klient ten nie przestrzega poleceń Trenera.
5. Zabronione jest wchodzenie na matę treningową w jakimkolwiek obuwiu.
6. Klient, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych nie może przebywać na terenie Klubu.
7. Klub nie udostępnia na sali treningowej miejsca na przechowanie rzeczy osób biorących udział w kursach. Rzeczy wartościowe należy pozostawić w zamykanych na klucz szafkach znajdujących się w szatni.

§5 Opłaty
1. Członek Klubu zobowiązany jest do wszystkich opłat członkowskich w kwocie i na warunkach płatności wskazanych w cenniku.
2. Aktualny cennik opłat jest dostępny w recepcji Klubu, a także na stronie internetowej Klubu. W razie wątpliwości osoba zainteresowana zostaniem Członkiem Klubu może uzyskać wszelkie informacje dotyczące członkostwa w recepcji Klubu.
3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiana cennika w trakcie trwania Umowy nie wpływa na jej postanowienia.
4. Klub jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu na teren obiektu, gdy zalega on z opłatą członkowską.
5. W przypadku usługi jednorazowej Klient dokonuje opłaty w recepcji Klubu zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku zakupu Karnetu, Klient dokonuje opłaty w recepcji Klubu lub przez formularz płatności on-line na stronie Klubu.
6. W przypadku usługi cyklicznej Klient podaje dane karty płatniczej w formularzu płatności on-line. Dane są przetwarzane bezpośrednio przez pośrednika płatności, bez udziału Klubu.
7. Karnet jest ważny miesiąc kalendarzowy.
8. Karnet opłacany w formie cyklicznej można anulować przy zachowaniu 1 miesiąca kalendarzowego okresu wypowiedzenia.
9. Karnet opłacany w formie płatności cyklicznej można zawiesić maksymalnie dwa razy w ciągu roku kalendarzowego na łączny okres nie dłuższy niż 2 miesiące kalendarzowe. Karnet zostanie zawieszony nie później niż po 14 dniach od dnia otrzymania prośby.
10. Prośby o anulowanie lub zawieszenie karnetu należy kierować drogą mailową na adres: bjjgdynia@gmail.com lub w recepcji klubu. W przypadku anulowania bądź zawieszenia środki nie będą zwracane.
11. Klient korzystający ze zniżek jest zobowiązany do okazywania dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania ze zniżki. Brak tych dokumentów może uniemożliwić skorzystanie ze stosownej zniżki.
12. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres: bjjgdynia@gmail.com lub w recepcji klubu. Rozpatrzenie wniosku o zwrot środków trwa do 14 dni.

§6 Ogólne warunki
1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu Klubu.
2. Klient zobowiązany jest do ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz do wykonywania okresowych badań lekarskich.
3. Klient z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do uczestnictwa w treningach sportów walki nie może brać udziału w zajęciach.
4. Osoba niszcząca mienie Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osobę niepełnoletnią odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.
5. O wszelkich sytuacjach wymagających interwencji upoważnionych pracowników Klubu lub służb zewnętrznych należy natychmiast informować obsługę Klubu.
6. Wewnątrz Klubu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania bez uprzedniej zgody kierownictwa Klubu lub osoby upoważnionej.
7. Klub nie odpowiada za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
8. Przez zakup Karnetu lub wejście jednorazowego, Klient potwierdza, że zapoznał się z jego postanowieniami, zrozumiał je, akceptuje warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
9. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
10. Zmiany w cenniku lub w zakresie świadczonych usług nie stanowią zmiany Umowy i Regulaminu.
11. Zmiany w danych rejestrowych i adresowych Klubu nie wymagają zmiany Regulaminu.
12. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają poinformowania o nich Klientów poprzez doręczenie treści zmienionego Regulaminu w Klubie lub na stronie internetowej Klubu.
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021